GROUP M 221 views

Follow
Something About Company

GroupM là tp đoàn qun lý đu tư truyn thông hàng đu thế giới và Việt Nam với $50 tỷ đô doanh thu truyền thông trên toàn cầu và 60% doanh thu truyền thông tại Việt Nam, là công ty m ca các công ty truyn thông của WPP bao gm Mediacom, Mindshare, mSix&Partners, Wavemaker, mi công ty hot đng trên quy mô toàn cầu vi v trí dẫn đầu th trường.

 

Mc đích chính ca GroupM là ti đa hóa hiu sut ca các công ty truyn thông ca WPP bng cách hot đng vi tư cách là người lãnh đo và điều phối trong vic đầu tư truyền thông, sáng to ni dung, th thao, k thut s, tài chính và phát trin công c đc quyn. Trách nhiệm chính ca GroupM là cung cấp các giải pháp tối ưu nhất cho khách hàng, các đối tác và nhân viên của GroupM.

GROUP M has posted 2 jobs

Job Portal, Internships, skills of International University – Vietnam Nation University Ho Chi Minh City.

Contact Us

International University.
Quarter 6, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
info@iujobhub.com
(+84) 28 3724 4270 – Ext: 3334, 3826