Ipsip Group

Company Detail

IPSIP Group là một doanh nghiệp chuyên cung cấp các dịch vụ liên quan tới lĩnh vựa IT. Doanh nghiệp yên tâm khi sử dụng giải pháp trọn gói cho việc thuê IT ngoài. IPSIP cung cấp dịch vụ CNTT, giúp các doanh nghiệp không đủ nhân sự hoặc chuyên môn vận hành hệ thống, hoạt động hiệu quả và tối ưu hóa chi phí.

Khi sử dụng dịch vụ CNTT của IPSIP, khách hàng được cung cấp đầu mối liên hệ hỗ trợ khi cần thiết, cũng như được quyền truy cập vào hệ thống hỗ trợ kỹ thuật của IPSIP để tra cứu các thông tin công việc và tiến trình xử lý sự cố đối với hệ thống CNTT của công ty. Quy trình như sau:

  • Ký hợp đồng sử dụng dịch vụ CNTT.
  • Thỏa thuận mức độ đáp ứng và phạm vi dịch vụ.
  • Thỏa thuận cung cấp và bảo mật thông tin.
  • Kiểm tra và xây dựng tài liệu hệ thống.
  • Cài đặt hoặc thiết lập công cụ hỗ trợ từ xa.
  • Tạo và kích hoạt tài khoản yêu cầu hỗ trợ.
  • Yêu cầu hỗ trợ và thực hiện hỗ trợ.
  • Cung cấp báo cáo tình hình hệ thống và công việc hỗ trợ định kỳ.
  • Đánh giá mức độ đáp ứng và thảo luận cải tiến.