ILA Vietnam

Company Detail

TẦM NHÌN

Đào tạo một thế hệ không chỉ có khả năng thích ứng với thế giới đang thay đổi mà còn góp phần thay đổi thế giới

SỨ MỆNH

Chúng tôi cam kết không ngừng cải tiến mọi hoạt động, mở thêm nhiều trường và cung cấp chương trình học hiện đại theo mô hình học tập thế kỷ 21.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA ILA

1. Chúng tôi đặt phát triển con người là giá trị cốt lõi cho mọi hoạt động.

2. Chúng tôi cam kết luôn đổi mới.

3. Chúng tôi hoạt động dựa trên tính minh bạch và hiệu quả.

4. Chúng tôi tạo ra những ảnh hưởng tích cực cho cộng đồng.