tích cực độc hại

Khi sự tích cực trở thành “Thuốc độc”

Sẽ như thế nào nếu suy nghĩ tích cực lại đang đầu độc chúng ta? Khi trải qua những lúc khó khăn, người xung quanh thường nói rằng: “Hãy suy nghĩ tích cực lên”. Nhưng nó chỉ làm ta thấy rối ren trước áp lực vô hình, cùng những khó khăn chưa được giải quyết. […]