Điều Phối Viên Đào Tạo/ Training Coordinator – Thời Vụ 3 Tháng 212 views

Job Expired

CÁC PHÚC LỢI DÀNH CHO BẠN
► 13 month salary & Incentive bonus
► Premium Healthcare for personal & family
► Training

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
– Điều phối hoạt động đào tạo khối chất lượng/ Coordinating training activity of Quality team.

– Giữ vai trò Quản trị viên hệ thống ISOTrain nhà máy, hỗ trợ và điều phối các hoạt động đào tạo của Glomed cùng với người điều phối đào tạo các bộ phận/ Keeping ISOTrain Site System Administrator role of ISOTrain, support & Coordinate training activities of Glomed with department training coordinators in Glomed and on ISOTrain

– Lâp kế hoach đào tạo hằng năm/ Setting up Annual training plan

– Kiểm tra, đánh giá tác động về đào tạo khi quy trình tạo mới, thay đổi/ Checking, impact assessment on training when new create, change SOP

– Theo dõi và cấp mã số tài liệu đào tạo/ Monitoring and issuing training documents ID

– Theo dõi cập nhật các training matrix có liên quan đến khối chất lượng/ Monitoring, updating Training matrix that is related to Quality

– Sắp xếp, thông tin, theo dõi hoạt động đào tạo cho các quy trình liên quan đến QA, QC – MB/ Arranging, informing and monitoring training activities for QA, QC – MB related to procedures. Coordinating training document

– Điều phối các tài liệu liên quan đến đào tạo. Thông tin đến các phòng ban liên quan về lịch đào tạo thông qua email, điện thoại …/ Informing to departments relate to training schedule via email, phone …

– Tổng hợp danh sách nhân viên tham gia đào tạo nhận được từ điều phối các phòng, theo đó ban hành bài kiểm tra để đánh giá kết quả đào tạo/ Summarizing the list of training attendance employees which received from coordinator at departments, according to which issued a test to evaluate the training results.

– Nhập kết quả đào tạo của từng nhân viên vào bảng theo dõi, scan lưu hồ sơ đào tạo và chốt đào tạo thể hiện trong hồ sơ Change Control (CC)/

Inputting the training results of each employees into the monitoring sheet, scan and storage the training records and training courses shown in the Change Control (CC)

– Kiểm tra cập nhật đào tạo các bộ phận trong nhà máy và trên ISOTrain/ Checking training matrix update of site department and ISOTrain

– Chịu trách nhiệm đào tạo GxP cho nhà thầu trong nước, nhân viên mới/ Being responsible for GxP training activities for domestic contractor, new employees

– Kiểm tra hiệu quả đào tạo hằng tháng/ Checking training metric effective monthly

– Điều phối các hoạt động đào tạo liên quan đến chứng nhận người đào tạo/ Coordinating training activities relevant to trainer certificate

– Theo dõi và lưu hồ sơ đào tạo nhân viên nghỉ việc của nhà máy/ Monitoring and storage documents of site employees training who leave off job

– Theo dõi đào tạo của nhà máy khi có yêu cầu từ vùng/ Monitoring EQD training if have require from region

– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được PP/ TP. ĐBCL phân công/ Performing other responsibilities when the head of quality assurance department require

– Chịu trách nhiệm trước Trưởng Phòng ĐBCL về việc thực hiện các nhiệm vụ và công việc phù hợp theo nguyên tắc GMP và quy định chung của Công ty/ Being responsible to the Head of Quality Assurance Department for performing tasks and job in accordance with the GMP principles and the Company’s general regulations.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC
► Tiếng Anh cơ bản;
► Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt;
► Vi tính văn phòng;
► Chấp nhận ứng viên chưa có kinh nghiệm;

  • This job has expired!
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs
Share this job
Company Information
  • Location Quận 1
  • Full Address Mê Linh Point Tower Tầng 9, Số 2 Ngô Đức Kế Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Job Portal, Internships, skills of International University – Vietnam Nation University Ho Chi Minh City.

Contact Us

International University.
Quarter 6, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
[email protected]
(+84) 28 3724 4270 – Ext: 3334, 3826