Accountant (Kế toán)

Tóm tắt công việc

VuTuTi.com, Chúng tôi là công ty bán lẻ thương mại điện tử và đang tìm kiếm một Kế toán để quản lý tất cả các giao dịch tài chính, từ thanh toán cố định và chi phí biến đổi đến tiền gửi ngân hàng và ngân sách.

Trách nhiệm kế toán bao gồm kiểm toán các tài liệu và thủ tục tài chính, đối chiếu báo cáo ngân hàng và tính toán các khoản thanh toán thuế và lợi nhuận. Để thành công trong vai trò này, bạn nên có kinh nghiệm trước đây về sổ sách kế toán và sự tinh tế để nhận ra những sai lầm về số.

Cuối cùng, bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi thông tin định lượng chính xác về tình hình tài chính, thanh khoản và dòng tiền của doanh nghiệp chúng tôi, đồng thời đảm bảo chúng tôi tuân thủ tất cả các quy định về thuế.

 

 

Trách nhiệm

Quản lý tất cả các giao dịch kế toán

Chuẩn bị dự báo ngân sách

Xuất bản báo cáo tài chính kịp thời

Xử lý báo cáo kế toán hàng tuần, hàng tháng, hàng quý và hàng năm.

Tài khoản đối chiếu phải trả và phải thu

Đảm bảo thanh toán ngân hàng kịp thời

Tính thuế và chuẩn bị khai thuế

Quản lý bảng cân đối kế toán và báo cáo lãi / lỗ

Báo cáo về sức khỏe tài chính và thanh khoản của công ty

Kiểm toán các tài liệu và giao dịch tài chính

Tăng cường bảo mật dữ liệu tài chính và tiến hành sao lưu cơ sở dữ liệu khi cần thiết

Tuân thủ các chính sách và quy định tài chính

 

 

Yêu cầu

1-2 kinh nghiệm làm việc hoặc người mới.

Có kiến thức về quy định và thủ tục hệ thống kế toán Việt Nam

Kinh nghiệm với các chức năng kế toán

Kỹ lưỡng, chi tiết và kỹ năng phân tích tốt

Cử nhân / cao đẳng chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc bằng cấp liên quan

Yêu cầu kỹ năng việc nhóm & có trách nhiệm cao

Có thiết bị riêng: laptop, smartphone (concept của chúng tôi là BYOD)

 

 

Để apply, liên hệ:

Email: [email protected]

Phone: 0933332939