DHL SUPPLY CHAIN VIETNAM – A GREAT CAREER STARTS HERE !

Bạn mong đợi gì ở công việc đầu tiên trong đời?
Chương trình G500 – Management Trainee của DHL Supply Chain Việt Nam đang tìm kiếm
những sinh viên tốt nghiệp năm 2020, 2021 xuất sắc để đào tạo các bạn trở thành những lãnh
đạo trẻ tài năng trong ngành chuỗi cung ứng tại một công ty dịch vụ supply chain, logistics lớn
nhất thế giới.
Hãy thử thách bản thân và khẳng định thành công với chúng tôi!
———————————————————-
ỨNG TUYỂN NGAY : http://bit.ly/g500dsc
#dhlsupplychainvietnam
#G500